سایت دانلود موزیک -موزیک یاب

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Beyond the Clouds (Full Sun / The Sun / Red Sun / Taeyangeun Gadeukhee / 태양은 가득히)

  • سال : 2014
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Beyond-The-Clouds-E02-irkorea.org 1   IRKOREA
کاری از تیم ترجمه ای ار کره www.irkoea.org 
Farsi/Persian Beyond-The-Clouds-E01-irkorea.org 1   IRKOREA
کاری از تیم ترجمه ای ار کره www.irkoea.org 
Farsi/Persian Beyond.The.Clouds.E16.END.140408.HDTV.H264.720p-LIMO.Forum.Korean-Dream.ir 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: سحر 
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E15.140407.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.KOrean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: سحر 
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E14.140401.HDTV.x264.720p-ASSA.FOrum.KOrean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: سحر و محبوبه  
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E13.140331.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.KOrean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: سحر و محبوبه  
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E12.140325.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.KOrean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: سحر و محبوبه  
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E11.140324.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.KOrean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: سحر و محبوبه 
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E10.140318.HDTV.H264.720p-LIMO.Forum.Korean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: محبوبه 
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E09.140317.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-Forum.Korean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: محبوبه 
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E08.140311.HDTV.H264.720p-Forum.Korean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: محبوبه و سحر 
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E07.140310.HDTV.H264.720p-Forum.Korean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: محبوبه و سحر 
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E07.140310.HDTV.H264.720p-Forum.Korean-Dream 1   mostafa70
محبوبه(MB.SJ) و سحر (sahar1993) 
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E06.140304.HDTV.H264.720p-Forum.Korean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: محبوبه و سحر 
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E06.140304.HDTV.H264.720p-Forum.Korean-Dream 1   mostafa70
محبوبه(MB.SJ) و سحر (sahar1993) 
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E05.140303.HDTV.H264.720p-forum.Korea-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: محبوبه و سحر 
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E05.140303.HDTV.H264.720p-forum.Korea-Dream 1   mostafa70
ترجمه و زیرنویس:محبوبه(MB.SJ) و سحر (sahar1993) 
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E04.140225.HDTV.H264.720p-Forum.Korea-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: محبوبه و سحر 
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E04.140225.HDTV.H264.720p-Forum.Korea-Dream 1   mostafa70
محبوبه(MB.SJ) و سحر (sahar1993)ترجمه و زیرنویس 
Farsi/Persian Beyond.the.Clouds.E03.140224.HDTV.H264.720p-Forum.Korean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: محبوبه و سحر 
Farsi/Persian Beyond.The.Clouds.E02.140217.HDTV.H264.450p-Forum.KoreanDream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: محبوبه و سحر 
Farsi/Persian Beyond.The.Clouds.E01.140217.HDTV.H264.720p-Forum.KoreanDream 1   sunflowermag
ترجمه زیرنویس: محبوبه و سحر